• Telefonszám: +36703312346 | E-mail: szeged@dentors.com

Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató: Dentors Kft. (6724, Szeged, Jakab Lajos utca, adószám: 22705253-1-06) munkatársai és alkalmazottjai, valamint vele szerződésben álló alvállalkozók:

Chirodent Bt. (dr. Bandula Flóra fogorvos)
dr. Györgyey Ágnes e.v. fogorvos
dr. Kardos Viktória e.v. fogorvos
dr. Keresztúri Márk Dávid e.v. fogorvos
Keresztúri Szolgáltató Kft. (dr. Keresztúri Márk Dávid fogorvos) szegedi székhelyű társaság,
Orthodental Bt. (dr. Rőthy Zsuzsanna fogorvos) szombathelyi székhelyű társaság,
dr. Kocsis Balázs László e.v. fogorvos,
dr. Péter Dorina Ildikó e.v. fogorvos
dr. Pintér László e.v. fogorvos,
dr. Sudár Franciska e.v. fogorvos
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörükben eljárókra is kiterjed.

A Megrendelő/Ügyfél: a szerződést kötő páciens, továbbiakban együttesen a Felek. A Felek között létrejött fogorvosi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az irányadóak. A megrendelő/ügyfél az szerződés aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó, valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

1. A Szerződés feltételei:

1.1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást, és tartalmát jelen ÁSZF feltételei és a kiegészítéseit a Beleegyező nyilatkozat határozza meg.

1.2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Szerződés szerint vállalt szolgáltatást. Az előzetesen egyeztetett időpontokban biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai- és egyéb anyagokat, illetve humán erőforrást.

1.3. A Szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megrendelő -az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően- az Anamnézis/ÁSZF lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel, a kezelést megkezdi. Az Anamnézis ÁSZF lap aláírása – a nyilvános árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.

1.4. A Szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez -különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz- a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz.

1.5. Megrendelő -a szerződéstől eltérő- egyéb utasításai csak akkor hatályosak, ha ezeket a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

2. A szolgáltatás ellenértéke:

2.1. Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőt honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja.

2.2. A Szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

2.3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.

2.4. Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek legalább 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.

2.5. A Szerződés alapján megállapított árajánlat szerint díj -és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az Szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok miatt.

3. A kezelések megkezdése:

3.1. Az első konzultáció alkalmával, a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. Ha Megrendelő rendelkezik 90 napnál nem régebbi, kielégítő minőségű röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát, ha azóta a felvételen látható területen nem történt változás.

3.2. Megrendelő hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató jogosulttá válik szerződéstől való elállásra, illetve a Kezelési terv módosítására.

4. Jogok és kötelezettségek:

4.1. A kezelések során a Megrendelő -saját felelősségére- bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezdés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezdésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

4.2. A szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

4.3. Megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés előtt 24 órával mondhatja le térítésmentesen írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon). Amennyiben a Megrendelő lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5.000.- Ft/alkalom lemondási díjat fizetni.

4.4. A szolgáltató jogosult az ajánlatot módosítani, amennyiben a megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagya terv módosítása orvosilag indokolt. A szolgáltató köteles a megrendelőt a módosításról tájékoztatni.

4.5. A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Egészségügyi Szolgáltatót, illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőről, amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Egészségügyi Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

4.6. A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, melyért az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

5. Fizetési feltételek:

5.1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya, átutalás stb.) és annak határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéké a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

5.2. Amennyiben a kezelést a Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

6. Adatvédelem, tájékoztatás:

6.1. Megrendelő az anamnézis lap aláírásával egyidejűleg elfogadja a Dentors Kft. Adatkezelési Tájékoztatójában és Adatkezelési Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat.

7. A Szerződés időtartama:

7.1. Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

8. Garancia:

8.1. A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint a félévente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat.

8.2. Jótállási feltételek:

 • A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen minden félévben, illetve kötelezően meg kell jelenjen az előírt kontroll vizsgálatokon. Követnie kell az ajánlott gondozási programot.
 • A fogorvos által előirt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.
 • A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.
 • A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
 • A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.
 • Minden számla kiegyenlítésre került.

8.3. A pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban:

 • Fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia, préskerámia, cirkónium, inlay 2 év
 • Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor, teljes fogsor 2 év
 • Implantáció esetén: implantátum stabilitása 5 év, implantátum szerkezeti elemei – gyártó által meghatározva
 • Fogtömésnél: 1 év garanciát vállal.

8.4. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal/töméssel ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre, valamint a korábban nem a Dentors Kft. rendelőiben előkezelt (gyökérkezelt, és parodontológiai kezelést kapott ) fogakra.

8.5. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

 • A páciens nem vesz részt évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.
 • Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.
 • A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.
 • A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőhatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
 • Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák.
 • A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl: küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
 • A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
 • Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következménye.
 • Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.
 • A megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelés sorozat eredménye.
 • A megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy a fogtechnikai munkát.
 • Ha a páciens dohányzik.
 • Ha az íny visszahúzódik , vagy a csont leépül.
 • Ha a megrendelő a minőségi kifogást a határidőn belül jelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontroll vizsgálaton, kezelésen nem jeleik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére.

8.6. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

 • A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.
 • A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.
 • A fog korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
 • A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire (a fog eltávolítása szükséges).
 • Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előre látható.
 • Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.

9. Reklamáció:

9.1. Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 6724 Szeged, Jakab Lajos utca 9/a. Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a Rendelőt a +36707743131 vagy +36703312346 telefonszámon.

9.2. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától, számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

9.3. Ha a 8. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

10. Egyéb rendelkezések:

10.1. Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Szerződést aláíró személy aláírásra jogosult.

10.2. Megrendelő. vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

10.3. Az ÁSZF és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók, illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény, az egészségügyi, és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. év. XLVII. törvény, az egészségügyi, szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. Rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet.

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat az Egészségügyi Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének. Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 41.§ -a alapján kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Utoljára frissítve: 2021.05.24.
Weboldalunk cookie-kat használ, főleg harmadik fél számára. Olvassa el cookie szabályzatunkat és/vagy járuljon hozzá a cookie-k használatához az oldalon!
Cookie Szabályzat