• Telefonszám: +36703312346 | E-mail: szeged@dentors.com

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A DENTORS Kft. fogorvosi, fogtechnikai szolgáltató praxis és vállalkozás (a továbbiakban: „DENTORS Kft.” vagy „szolgáltató”).

A DENTORS Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). A DENTORS Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

A DENTORS Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében a DENTORS Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti a DENTORS Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

A DENTORS Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy páciensei részére magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson.  Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a DENTORS Kft.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A DENTORS Kft. által megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a páciensek felé elsősorban az adatkezelő DENTORS Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel.

A DENTORS Kft. jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató”, vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének (a továbbiakban: „érintett”) személyes adatait. A DENTORS Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis fogorvosa vagy fogorvosi praxisa a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Az egyes adatkezelések

1. A DENTORS Kft. tevékenységével és szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja

A DENTORS Kft. fogászati szolgáltatást nyújt pácienseinek. Személyes adatait az Ön kezelésének biztosítása érdekében a megtervezett fogászati, szájsebészeti beavatkozás kapcsán kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a páciensre (érintettre)

A páciensek számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a fogászati, szájsebészeti beavatkozáshoz szükséges.

A tevékenységünk jellegéből fakadóan egészségügyi adatait is kezeljük, de kizárólag kezelésével összefüggésben. Egészségügyi adatait kizárólag olyan partnereinek továbbítjuk, akik az Ön kezelését elősegítik. Az Ön egészségügyi adatait csak célhoz kötötten használjuk fel és nem továbbítjuk egészségügyi adatait olyan személyeknek, akik kezelésének elősegítésén kívül, vagy jogszabályi kötelezettségünk teljesítésén kívül bármilyen egyéb célból kezelné adatait.

Az adatkezelő és elérhetőségei

A fenti adatkezelésben az adatkezelő a DENTORS Kft. Az adatkezelésben az Önt kezelő fogorvos nem adatkezelő, hanem csak adatfeldolgozó.

Az adatkezelő és elérhetőségei

DENTORS Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Jakab Lajos utca 9/a.

e-mail: marina@dentors.com

telefon: +36 70 7743131; +36 70 3312346

web:

http://dentors.com/;

http://fogorvost.hu/;

http://altatasosfogaszat.com/;

http://fogbeultetes.com/;

http://parodontologus.com/;

http://marinadental.hu/

A DENTORS Kft. képviselője dr. Bajusz Örs ügyvezető.

e-mail címe: bajuszors@dentors.com

telefonszáma: +36 70 636-3131

A DENTORS Kft. adatvédelmi tisztviselője: Schiller Katalin Natália

e-mail címe: marina@dentors.com

telefonszáma: +36 70 774-3131

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A szolgáltató DENTORS Kft. fogászati szolgáltatását igénybe vevő páciensek, akiknek az előbbiek fogászati, ill. szájsebészeti kezelést nyújtanak vagy azt előkészítik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a páciensek.

A kezelt személyes adatok

A páciensekről az alábbi személyes adatokat kezeli a DENTORS Kft.:

személyazonosító adatok közül:

a páciens neve,

a páciens lakcíme,

a páciens születési ideje,

a páciens TAJ-száma,

egészségügyi adatok közül:

fogsorról és állcsontokról készített radiológiai diagnosztikai felvétel,

kezelés előtti, közbeni és utáni fénykép- és videofelvételek,

fogsorokról készített lenyomatok és minták,

a fogorvos által készített műtéti terv,

a műtéti sablon 3D modellje,

műtéti protokoll.

Továbbá az alábbi egészségügyi történeti adatokat kezeljük Önről: Ön milyen gyógyszereket szed, van-e gyógyszerérzékenysége, milyen műtétei, milyen betegségei voltak és állnak fenn, családban előforduló releváns betegségek.

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult aláírni a 16. életévét be nem töltött páciens anamnézis lapját, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

A páciens személyes adatainak kezelésének oka, illetve alapja (jogalapja) az, hogy a DENTORS Kft. a páciens kérésének eleget téve fogorvosi, ill. szájsebészeti kezelésben részesülhessen. Ennek körében a szolgáltató az Ön személyes adatainak különleges kategóriái közül egészségügyi adatait is kezeli. Az adatkezelés jogalapja tehát a DENTORS Kft. és a páciensei között fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. A páciens a DENTORS Kft-vel szerződéses viszonyba kerül.

Másrészt az így megvalósuló adatkezelés kapcsán a páciens személyes adatait azért kezelhetjük, mert azok kezelése a DENTORS Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például: egészségügyi adatok jogszabály által meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése az Esztv. 30. § (1) bekezdése alapján egészségügyi dokumentációt legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, (2) bekezdése alapján a felvétel készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni).

Közérdekből az adatok a kötelező jogszabályi nyilvántartási időn túl továbbra is nyilvántarthatók, pl. (népegészségügyi) tudományos kutatás érdekében (GDPR preambulum (50), (52), (53), (54), (65), (159); Esztv. 30. § (1) bek.].

Ki férhet hozzá a páciens (érintett) személyes adataihoz

A páciens fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DENTORS Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Dr. Györgyey Ágnes e.v. fogorvos,

Dr. Kardos Viktória e.v. fogorvos,

Dr. Keresztúri Márk Dávid e.v. fogorvos,

Keresztúri Szolgáltató Kft. (Dr. Keresztúri Márk Dávid fogorvos) szegedi székhelyű társaság,

Orthodental Bt. (Dr. Rőthy Zsuzsanna fogorvos) szombathelyi székhelyű társaság,

Dr. Kocsis Balázs László e.v. fogorvos,

Dr. Péter Dorina Ildikó e.v. fogorvos,Dr. Pintér László e.v. fogorvos,

Hódi Ákos e.v. összetett adminisztratív szolgáltatás nyújtásával,

Tandi Laura e.v. összetett adminisztratív szolgáltatás nyújtásával,

COMPUTER GARAGE Kft. budapesti székhelyű társaság, rendszergazda,

Nógrádi Zsuzsanna e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Rőth Gergely e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Róna Ibolya e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Vörös Jenő e.v., fogtechnika

PRO-DENT 2000 Bt. székesfehérvári társaság fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Dicomlab Dental Kft. műtéti orvostechnikai segédeszköz gyártó, szegedi székhelyű társaság,

Skoopy Kft. budapesti székhelyű társaság Bónusz Brigád kuponos akciók érvényesítésekor,

Align Technology B.V. egyesült államokbeli székhelyű társaság fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Medadmin Kft. szegedi székhelyű társaság, fogászati szoftver üzemeltetője,

Dr. Surján Endre e.v. partner fogászat,

Szent Gellért Orvoscentrum Kft. szegedi székhelyű partner fogászat,

Dental Garden Kft. szegedi székhelyű partner fogászat.

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az illetékes levéltár vagy a Kormány által kijelölt szerv részére.

Hol tároljuk a páciens (érintett) személyes adatait

A DENTORS Kft. a páciensek személyes adatait saját szerverén tárolja.

Továbbá személyes adatait papír alapon a DENTORS Kft. székhelyén és rendelőiben is tárolhatjuk.

A páciens (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A páciens nem köteles a fogászati kezeléséhez szükséges személyes adatait a DENTORS Kft.-nek megadni. Azonban, amennyiben a páciens nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor a páciens a DENTORS Kft. fogászati szolgáltatását nem fogja tudni igénybe venni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

Adatkezelés és tárolás ideje

A páciens azon személyes adatait, amelyek az egészségügyi dokumentáció részei, különösen a leletet az Esztv. 30. § (1) bekezdése alapján legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig, képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek (pl. CT-felvétel), az Esztv. 30. § (2) bekezdése alapján a felvétel készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig őrizzük meg.).

Közérdekből az adatok a kötelező jogszabályi nyilvántartási időn túl továbbra is nyilvántarthatók, pl. (népegészségügyi) tudományos kutatás érdekében (GDPR preambulum (50), (52), (53), (54), (65), (159); Esztv. 30. § (1) bek.].

Mind a DENTORS Kft., mind fogorvosa vagy fogorvosi praxisa a jogos érdekeiknek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelhetik. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetőek abból a célból, hogy a fogorvosa, vagy fogorvosi praxisa által biztosított fogorvosi kezeléssel kapcsolatos igényeivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A páciens személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A fenti adatkezeléssel összefüggésben profilalkotást végzünk.

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb termékeinket kínáljuk fel, illetve vásárlási szokásaihoz jobban igazodó webáruházat tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag vásárlási szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

Google: A DENTORS Kft. (http://dentors.com/; http://fogorvost.hu/; http://altatasosfogaszat.com/; http://fogbeultetes.com/; http://parodontologus.com/; http://marinadental.hu/) a Google LLC. Google Analytics és a Google LLC. Youtube  szolgáltatását weboldalai keretében használja. A Google Analytics és a Youtube cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges célja az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. – Adatvédelmi irányelvei – a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  honlapon érhető el.

A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:

https://privacy.google.com.

 

Facebook: A DENTORS Kft. (http://dentors.com/; http://fogorvost.hu/; http://altatasosfogaszat.com/; http://fogbeultetes.com/; http://parodontologus.com/; http://marinadental.hu/) a Facebook Inc. szolgáltatását weboldalai keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Facebook Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Facebook Inc. – Adatvédelmi irányelvei – a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

2. A DENTORS Kft. pácienseinek és partnereinek számlázási adatainak kezelése

Az adatkezelés célja

A szolgáltatások ellenértékéről a DENTORS Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani a megrendelői részére.  A számlakiállítással összefüggésben a DENTORS Kft. kezeli a páciensek és partnereinek számlázási adatait.  Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy a DENTORS Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

Az adatkezelés várható hatása a páciensekre és partnerekre (érintettekre)

A páciensek és partnerek számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a DENTORS Kft. szolgáltatásának igénybevétele kapcsán jogszabályi előírás alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

DENTORS Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Jakab Lajos utca 9/a.

e-mail: marina@dentors.com

telefon: +36 70 7743131; +36 70 3312346

web:

http://dentors.com/;

http://fogorvost.hu/;

http://altatasosfogaszat.com/;

http://fogbeultetes.com/;

http://parodontologus.com/;

http://marinadental.hu/

A DENTORS Kft. képviselője dr. Bajusz Örs ügyvezető.

e-mail címe: bajuszors@dentors.com

telefonszáma: +36 70 636-3131

A DENTORS Kft. adatvédelmi tisztviselője: Schiller Katalin Natália

e-mail címe: marina@dentors.com

telefonszáma: +36 70 774-3131

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A szolgáltatásokat igénybe vevő páciensek, ill. fogorvosok, illetve ezen vállalkozások és szervezetek munkatársai.

A kezelt személyes adatok

A páciensek és partnerek alábbi személyes adatait kezeli a DENTORS Kft. a számlakiállítás érdekében személyazonosító adatok közül:

a páciens / partner neve/cégneve,

a páciens / partner postacíme/székhelye,

a páciens / partner adóazonosító jele/adószáma,

kapcsolattartási adatok közül:

a páciens / partner telefonszáma és e-mail címe,

annak érdekében, hogy a számla kiállítása során felmerülő kérdéseket a pácienssel / partnerrel egyeztetni tudja a DENTORS Kft..

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult aláírni a 16. életévét be nem töltött páciens anamnézis lapját, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a páciens / partner (érintett) személyes adataihoz

A páciens fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DENTORS Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Dr. Györgyey Ágnes e.v. fogorvos,

Dr. Kardos Viktória e.v. fogorvos,

Dr. Keresztúri Márk Dávid e.v. fogorvos,

Keresztúri Szolgáltató Kft. (Dr. Keresztúri Márk Dávid fogorvos) szegedi székhelyű társaság,

Orthodental Bt. (Dr. Rőthy Zsuzsanna fogorvos) szombathelyi székhelyű társaság,

Dr. Kocsis Balázs László e.v. fogorvos,

Dr. Péter Dorina Ildikó e.v. fogorvos,Dr. Pintér László e.v. fogorvos,

Hódi Ákos e.v. összetett adminisztratív szolgáltatás nyújtásával,

Tandi Laura e.v. összetett adminisztratív szolgáltatás nyújtásával,

COMPUTER GARAGE Kft. budapesti székhelyű társaság, rendszergazda,

Nógrádi Zsuzsanna e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Rőth Gergely e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Róna Ibolya e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Vörös Jenő e.v., fogtechnika

PRO-DENT 2000 Bt. székesfehérvári társaság fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Dicomlab Dental Kft. műtéti orvostechnikai segédeszköz gyártó, szegedi székhelyű társaság,

Skoopy Kft. budapesti székhelyű társaság Bónusz Brigád kuponos akciók érvényesítésekor,

Align Technology B.V. egyesült államokbeli székhelyű társaság fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Medadmin Kft. szegedi székhelyű társaság, fogászati szoftver üzemeltetője,

Dr. Surján Endre e.v. partner fogászat,

Szent Gellért Orvoscentrum Kft. szegedi székhelyű partner fogászat,

Dental Garden Kft. szegedi székhelyű partner fogászat,

Treko Bt. algyői székhelyű társaság könyvelés ellátásával.

Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

Hol tároljuk a páciens / partner (érintett) személyes adatait

A DENTORS Kft. a páciensek személyes adatait saját szerverén tárolja.

Továbbá személyes adatait papír alapon a DENTORS Kft. székhelyén és rendelőiben is tárolhatjuk.

A páciens / partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A páciens / partner köteles a DENTORS Kft. szolgáltatásának igénybevétele kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) – (2) bekezdései alapján a számla, illetve annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A páciensek / partnerek adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük amely, országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A páciensek / partnerek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

3. A DENTORS Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelése

Az adatkezelés célja

A DENTORS Kft. tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön által a DENTORS Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. A DENTORS Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a páciensre (érintettre)

A páciens számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltató rendelőiben a páciensek panaszának kezeléséhez szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei

DENTORS Kft.

székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Jakab Lajos utca 9/a.

e-mail: marina@dentors.com

telefon: +36 70 7743131; +36 70 3312346

web:

http://dentors.com/;

http://fogorvost.hu/;

http://altatasosfogaszat.com/;

http://fogbeultetes.com/;

http://parodontologus.com/;

http://marinadental.hu/

A DENTORS Kft. képviselője dr. Bajusz Örs ügyvezető.

e-mail címe: bajuszors@dentors.com

telefonszáma: +36 70 636-3131

A DENTORS Kft. adatvédelmi tisztviselője: Schiller Katalin Natália

e-mail címe: marina@dentors.com

telefonszáma: +36 70 774-3131

Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa

A szolgáltatásokat igénybe vevő páciensek.

A kezelt személyes adatok

A páciensek alábbi személyes adatait kezeli a DENTORS Kft. a panaszkezelés érdekében:

a páciens neve,

a páciens postacíme,

a felvett panasz és annak jegyzőkönyve,

továbbá minden olyan adat, amely a panaszkezelés során a válasz teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése

Társaságunk tevékenysége során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is kezeli.

Társaságunk adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult aláírni a 16. életévét be nem töltött páciens anamnézis lapját, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt megőrzendő.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ki férhet hozzá a páciens (érintett) személyes adataihoz

A páciens fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző DENTORS Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Dr. Györgyey Ágnes e.v. fogorvos,

Dr. Kardos Viktória e.v. fogorvos,

Dr. Keresztúri Márk Dávid e.v. fogorvos,

Keresztúri Szolgáltató Kft. (Dr. Keresztúri Márk Dávid fogorvos) szegedi székhelyű társaság,

Orthodental Bt. (Dr. Rőthy Zsuzsanna fogorvos) szombathelyi székhelyű társaság,

Dr. Kocsis Balázs László e.v. fogorvos,

Dr. Péter Dorina Ildikó e.v. fogorvos,Dr. Pintér László e.v. fogorvos,

Hódi Ákos e.v. összetett adminisztratív szolgáltatás nyújtásával,

Tandi Laura e.v. összetett adminisztratív szolgáltatás nyújtásával,

COMPUTER GARAGE Kft. budapesti székhelyű társaság, rendszergazda,

Nógrádi Zsuzsanna e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Rőth Gergely e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Róna Ibolya e.v., fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Vörös Jenő e.v., fogtechnika

PRO-DENT 2000 Bt. székesfehérvári társaság fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Dicomlab Dental Kft. műtéti orvostechnikai segédeszköz gyártó, szegedi székhelyű társaság,

Skoopy Kft. budapesti székhelyű társaság Bónusz Brigád kuponos akciók érvényesítésekor,

Align Technology B.V. egyesült államokbeli székhelyű társaság fogtechnikai szolgáltatás nyújtásával,

Medadmin Kft. szegedi székhelyű társaság, fogászati szoftver üzemeltetője,

Dr. Surján Endre e.v. partner fogászat,

Szent Gellért Orvoscentrum Kft. szegedi székhelyű partner fogászat,

Dental Garden Kft. szegedi székhelyű partner fogászat.

Hol tároljuk a páciens (érintett) személyes adatait

A DENTORS Kft. a páciensek személyes adatait saját szerverén tárolja.

Továbbá személyes adatait papír alapon a DENTORS Kft. székhelyén és rendelőiben is tárolhatjuk.

A páciens (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni

A páciens köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

Adatkezelés és tárolás ideje

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és a DENTORS Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A páciens személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A vásárló személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

4. A DENTORS Kft. rendelője előtti kamerarendszerrel összefüggő adatkezelés

A DENTORS Kft. rendelőjében kamerarendszer működik. Azonban a kamerarendszer képfelvételt nem rögzít, csak valós idejű képfelvételt mutat. A DENTORS Kft. az Ön személyes adatát kamerarendszerén keresztül nem kezeli.

3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Ebben az adatkezelésben a DENTORS Kft. adatkezelő. Amennyiben Ön páciens, akkor az Önt kezelő fogorvos ebben az adatkezelésben adatfeldolgozó.

Amennyiben Ön mint érintett, akinek a személyes adatait kezelik, fogorvos vagy más partner, akkor az adatkezeléssel kapcsolatban ugyancsak az alábbi jogok illetik meg.  Ebben az esetben tájékoztatjuk, hogy a DENTORS Kft. adatkezelőnek minősül.  Lenti jogait a DENTORS Kft.-vel szemben gyakorolhatja.

 

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán

– tájékoztatáshoz való jog,

– hozzáféréshez való jog,

– helyesbítéshez való jog,

– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,

– korlátozáshoz való jog,

– tiltakozáshoz való jog,

– adathordozhatósághoz való joga,

– hozzájárulás visszavonásához való jog,

– panaszjog,

– bírósági jogorvoslathoz való jog.

Tájékoztatáshoz való jog

 

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül meg kell adnia. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

4. Adatbiztonság

Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága

A DENTORS Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A DENTORS Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

A DENTORS Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. A DENTORS Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

A DENTORS Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra a DENTORS Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében a DENTORS Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. A DENTORS Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok.  Míg a DENTORS Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Kártérítési felelősség és sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Esztv.);
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 4. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
 5. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 6. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 

 

7. Kapcsolat

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni,  akkor kérjük, forduljon elsősorban az Önt mint pácienst kezelő fogorvoshoz vagy fogorvosi praxishoz.

Amennyiben személyes adatainak kezelése kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, forduljon elsősorban az adatkezelőhöz, vagyis a DENTORS Kft.-hez. De tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a fogorvosához is fordulhat mint adatfeldolgozóhoz.

Amennyiben a fogorvosa által megvalósított adatkezelés kapcsán merülnek fel kérdései, vagy kívánja gyakorolni az Önt megillető jogokat, akkor kérjük, hogy forduljon elsősorban az Önt kezelő fogorvoshoz mint adatfeldolgozóhoz. De tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben közvetlenül a DENTORS Kft.-t is megkeresheti mint adatkezelőt.

A DENTORS Kft. elérhetőségei az alábbiak:

székhely és levelezési cím: Magyarország 6724 Szeged, Jakab Lajos utca 9/a.

e-mail: marina@dentors.com

telefon: +36 70 7743131; +36 70 3312346

web:

http://dentors.com/;

http://fogorvost.hu/;

http://altatasosfogaszat.com/;

http://fogbeultetes.com/;

http://parodontologus.com/;

http://marinadental.hu/

A DENTORS Kft. képviselője dr. Bajusz Örs ügyvezető.

e-mail címe: bajuszors@dentors.com

telefonszáma: +36 70 636-3131

A DENTORS Kft. adatvédelmi tisztviselője: Schiller Katalin Natália

e-mail címe: marina@dentors.com

telefonszáma: +36 70 774-3131

Weboldalunk cookie-kat használ, főleg harmadik fél számára. Olvassa el cookie szabályzatunkat és/vagy járuljon hozzá a cookie-k használatához az oldalon!
Cookie Szabályzat